II Prawo zamówień publicznych

Zamówienia publiczne

Zapisy prawne ważne od dnia 01.01.2021 (aktualizowane)
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) - tekst ujednolicony przez UZP
   
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postepowań o udzielenie zamówieeń (Dz. U. 2020, poz. 2362).    
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. 2019, poz. 2450).    
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów  zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559).    
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz.U.2016 poz. 1135).     
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych(Dz. U. 2016, poz. 1127).    
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016 poz. 1126)     
 Rozporządzenie Ministra Infrastrutury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie  określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).    
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j.Dz.U.2013 poz. 1129)
   Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1 (Dz.U.2017 poz.1712 ze zm.)
   
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r  w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych 1 (Dz.U.2017 poz.1320)     
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U.2017 poz.570 ze zm.)    

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,( Dz.U.UE.L.2014.257.73)
   
 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.Dz.U.2018 poz.217 ze zm.)     

 

 

Wykonanie: scnet - strony internetowe Leżajsk © Copyright 2012 by center-bud.pl - all rights reserved