II Prawo zamówień publicznych

Zamówienia publiczne

Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) - tekst jednolity.    
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2254).    
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. 2015, poz. 2263).    
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów  zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559).    
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym(Dz. U. Nr 12, poz. 68).    
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych(Dz. U. Nr 12, poz. 69).    
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Poz. 231)    
 Rozporządzenie Ministra Infrastrutury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie  określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).    
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). - ujednolicone przez CB
   
 W oczekiwaniu na zmiany od dnia 18 kwietnia 2016 w odniesieniu do Dyrektywy Unijnej
   
 na dzień dzisiejszy wskazane stosowanie zamówień zgodnie z Komunikatem UZP
 <komunikat>  
     

 

 

Wykonanie: scnet - strony internetowe Leżajsk © Copyright 2012 by center-bud.pl - all rights reserved