III Szablony pism i dokumentów

SKŁADANE W URZĘDACH GMINY (Miasta i Gminy)
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia    
 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy    
 Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego    
 Wniozek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy    
     
 SKŁADANE W STAROSTWACH
   
 Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
   
 Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego
   
 Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomością
   
 Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy, (wykonania robót budowlanych) nie wymagających pozwolenia na budowę    
 Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości (budynku, lokalu) celem wykonania robót budowlanych    
 Wniosek o zezwolenie na lokalizację obiektu lub urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej    
 Wniosek o zezwolenie na lokalizację - przebudowę zjazdu z drogi powiatowej    
 Wniosek o zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi powiatowej    
 Informacja uzupełniająca do wniosków (B4)
   
 Oświadczenie Inwestora o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy    
     
 SKŁADANE W NADZORZE BUDOWLANYM
   
 Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych    
 Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy    
 Zawiadomienie o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną    
 Zawiadomienie o zakończeniu budowy    
 Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie    
 Oświadczenie Inwestora z art. 56 Pb.    
 Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót    
     
 SKŁADANE W INNYCH ORGANACH
   
 Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu, (przebudowę zjazdu) z drogi wojewódzkiej    
 Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację (przebudowę urządzeń) infrastruktury technicznej  niezwiązanych z  potrzebami zarządzania drogami lub  potrzebami ruchu drogowego    
 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod reklamę    
     
 INNE PRZYDATNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM
   
 Protokół przekazania placu budowy    
 Umowa wejścia w teren (prosta)    
 Protokół odbioru robót budowlanych (uproszczony)    
 Protokół odbioru robót budowlanych (rozszerzony)    

 

 

Wykonanie: scnet - strony internetowe Leżajsk © Copyright 2012 by center-bud.pl - all rights reserved