... nadzory i przeglądy ...

 
Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego
1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu tech-nicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpły-wy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących pod-czas użytkowania obiektu (nie dotyczy obiektów jednorodzinnych)
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalino-wych i wentylacyjnych);
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu tech-nicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,
SPRAWDŹ CZY POSIADASZ NIEZBĘDNE DOKUMENTY.
 
 

 

 

Wykonanie: scnet - strony internetowe Leżajsk © Copyright 2012 by center-bud.pl - all rights reserved